Regulamin


Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze zasady i warunki (dalej: „Warunki”) stosuje się do zamówień dokonanych przez klienta będącego konsumentem i działającego osobiście lub przez klienta będącego przedsiębiorcą i działającego osobiście lub przez odpowiednio umocowaną osobę fizyczną (dalej: „Klient”) w serwisie internetowym www.autobrat.pl (dalej: „Serwis Internetowy”). Umowy są zawierane pomiędzy Klientem a Autobrat Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, przy ulicy Szubianki 19, (63-200) Jarocin, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000583472, REGON: 362928760, NIP: 6172207055, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, telefon: 795 640 079 (dalej: „Sklep Autobrat”). Niniejsze Warunki znajdą zastosowanie zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców. Warunki mogą różnić się w zależności od tego, czy Klient działa jako osoba fizyczna będąca konsumentem czy też jako przedsiębiorca podejmujący czynności osobiście lub przez odpowiednio umocowaną osobę fizyczną.

1.2 Klient działający jako osoba fizyczna korzystająca z usług Serwisu Internetowego musi mieć ukończone 18 lat, oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

1.3 Osoba fizyczna działająca w imieniu przedsiębiorcy powinna spełniać warunki wskazane w pkt. 1.2. powyżej oraz mieć umocowanie do takiego działania, i oświadcza, że posiada pełnomocnictwo do zawierania umów i dokonywania zakupów na rzecz reprezentowanego przedsiębiorcy.

2. Umowy i zamówienia

2.1 Zamówienia mogą być składane poprzez Serwis Internetowy po akceptacji jego warunków. Zamówienia dokonane poprzez faks, e-mail lub telefon nie będą realizowane. Informacje o produktach dostępnych w Serwisie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 polskiego Kodeksu Cywilnego.

2.2 Sklep Autobrat zobowiązuje się wysłać niezwłocznie potwierdzenie rejestracji zamówienia w formie maila do Klienta składającego zamówienie. Następnie po weryfikacji magazynu Klient otrzymuje potwierdzenie, w formie maila, przyjęcia zamówienia do realizacji. Od tego momentu umowę pomiędzy Klientem i Sklepem Autobrat uważa się za zawartą.

2.3 Sklep Autobrat do każdego zamówienia wystawia Fakturę VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Faktura VAT dostarczana jest na adres e-mail, który Klient podał w trakcie składania zamówienia. Dane do Faktury VAT są tożsame z danymi podanymi w formularzu zamówienia. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę na inne dane zostanie poproszony, po złożeniu zamówienia, w mailu z podsumowaniem zamówienia o wypełnienie formularza. Klient w czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo zwrócić się do Sklepu Autobrat o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: Autobrat sp. z o.o. Sklep Internetowy, ul. Szubianki 19, 63-200 Jarocin lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.autobrat.pl/contacts/.

3. Informacja o produkcie

3.1 Sklep Autobrat ponosi odpowiedzialność za treści, które zamieszczono w Serwisie Internetowym, dotyczące produktu i możliwości jego zakupu. Sklep Autobrat zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji informacji w Serwisie Internetowym oraz do ciągłych zmian i ulepszeń prezentowanych produktów, z zastrzeżeniem że nie będzie mieć to wpływu na zamówienia już złożone przez Klienta. W przypadku niedostępności produktu, Sklep Autobrat dochowa należytej staranności w celu uzupełnienia stanu asortymentu o niedostępny produkt. Sklep Autobrat dochowa należytej staranności w celu bieżącej weryfikacji stanów magazynowych i informacji zamieszczonych w Serwisie Internetowym. Ze względu na ilość oferowanych przez Sklep Autobrat produktów mogą jednak zdarzyć się omyłki w tym zakresie. Sklep Autobrat niezwłocznie poinformuje Klienta o wystąpieniu takiej sytuacji przed zawarciem umowy.

3.2 Sklep Autobrat dołoży należytej staranności w celu zamieszczania zdjęć produktów wysokiej jakości i szczegółowo przedstawiających produkty. Zdjęcia produktów mogą nie przedstawiać wszystkich części składowych produktów. Podstawowe informacje o produktach, w tym ich częściach składowych, zawierać będą również opisy produktów zamieszczone w Serwisie Internetowym.

3.3 Informacje zawarte w Serwisie Internetowym są chronione, między innymi, prawem własności intelektualnej oraz przepisami z zakresu ochrony własności przemysłowej. Oznacza to, że znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy produktów, obrazy, grafiki, projekty, układy graficzne i informacje o produktach, usługach i innych treściach nie mogą być kopiowane lub wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu Autobrat.

4. Ceny

4.1 Ceną wiążącą produktu jest cena wskazana w Serwisie Internetowym w momencie składania zamówienia (oznaczona w procesie składania zamówienia jako cena/zamówienia z obowiązkiem zapłaty), chyba że uzgodniona została wyraźnie inna. Ceny w Sklepie Autobrat podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Jakiekolwiek koszty związane z płatnością i dostawą są wymieniane odrębnie w momencie składania zamówienia (oznaczone w procesie składania zamówienia jako cena/zamówienia z obowiązkiem zapłaty). Ceny wskazywane są zarówno przed zamówieniem jak i w potwierdzeniu zamówienia.

5. Oferty i Promocje

Sklep Autobrat może okresowo stosować akcje i kampanie promocyjne własnych produktów. Produkty objęte takimi kampaniami lub akcjami promocyjnymi proponowane są do sprzedaży w korzystniejszej cenie lub na korzystniejszych warunkach, w okresie wskazanym w Serwisie Internetowym lub do wyczerpania produktów objętych kampanią lub akcją. Kampanie i akcje promocyjne nie mogą być łączone z innymi rabatami, chyba że zostało to wyraźnie stwierdzone inaczej. Sklep Autobrat zastrzega sobie prawo do odwołania takich kampanii i akcji promocyjnych. Po zakończeniu lub odwołaniu kampanii lub akcji promocyjnej, produkty będą oferowane na standardowych zasadach i postanowieniach niniejszych Warunków.

6. Płatności

Klient może dokonać płatności za zamówienie za pomocą powszechnie akceptowanych kart płatniczych, lub za pomocą innych metod płatności wymienionych w Serwisie Internetowym [patrz Opcje płatności]. Sklep Autobrat zastrzega sobie prawo do ograniczania metod płatności za zamówione produkty, z zastrzeżeniem że nie będzie to miało wpływu na zamówienia już złożone i sposób zapłaty tam ustalony. Jeżeli takie ograniczenia wystąpią, zostaną one wskazane w Serwisie Internetowym.

7. Dostawa i wysyłka

7.1 Sklep Autobrat dostarcza produkty wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep Autobrat ma obowiązek dostarczyć produkty bez wad. Cena podana w Serwisie Internetowym nie zawiera kosztów przesyłki zakupu. Koszt wysyłki jest doliczany do zamówienia, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, i jest wskazywany w momencie składania zamówienia (oznaczony w procesie składnia zamówienia jako cena/zamówienie z obowiązkiem zapłaty). Dodatkowe informacje na temat sposobu wysyłki są dostępne w Serwisie Internetowym [patrz Dostawa]. Należy zwrócić uwagę, że mogą wystąpić ograniczenia w wyborze sposobów dostawy, z zastrzeżeniem że nie będzie to miało wpływu na zamówienia już złożone i sposób dostawy tam ustalony.

7.2 Czas dostawy może różnić się w zależności od wybranego sposobu dostawy. Orientacyjny czas dostawy jest wskazany w Serwisie Internetowym w trakcie zamawiania oraz w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli dostawa zostanie opóźniona, Klient otrzyma stosowne zawiadomienie wraz z linkiem do śledzenia przesyłki.

8. Nieodebrana przesyłka

Klient jest zobowiązany do odebrania przesyłki zgodnie z instrukcjami przewidzianymi każdorazowo przez Sklep Autobrat lub przez firmę przewozową. W zależności od wyboru przez Klienta sposobu dostawy, Klient otrzymuje zawiadomienie z informacją gdzie i kiedy przesyłka powinna zostać odebrana.

9. Prawo zwrotu zamówienia ze sklepu internetowego Autobrat.

9.1 W przypadku sprzedaży na odległość Klient ma zawsze prawo w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów.

9.2 Z prawa do odstąpienia od umowy wynika prawo Klienta do zrezygnowania z kupna zamówionego przez siebie produktu, poprzez wysłanie do Sklepu Autobrat oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, zamówionego produktu (okres odstąpienia od umowy).

9.3 Jeżeli Klient chce odstąpić od umowy, zobowiązany jest poinformować o tym w sposób wyraźny Sklep Autobrat przed zakończeniem okresu odstąpienia w formie jak następuje: listownie na adres Sklep Internetowy Autobrat Sp. z o.o. ul. Szubianki 19, 63-200 Jarocin, lub poprzez formularz kontaktowy na stronie: https://www.autobrat.pl/contacts/. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu. Sklep Autobrat zaleca, by informacja o odstąpieniu zawierała imię i nazwisko Klienta, jego adres zamieszkania oraz inne stosowne dane, takie jak numer zamówienia, data zamówienia, adres e-mail, oraz oznaczenie zwracanego produktu, w przypadku zamówienia kilku produktów. W celu szybszego załatwienia sprawy, Sklep Autobrat zaleca wypełnienie przez Klienta formularza odstąpienia od umowy (formularz zwrotu) w Serwisie Internetowym, co prowadzi do nadania numeru zwrotnego [patrz Zwrot Produktu]. Jeżeli Klient posługuje się numerem zwrotnym, Sklep Autobrat może przeprowadzić sprawę w szybszym terminie. Klient może też wykorzystać formularz oświadczenia o odstąpieniu, przygotowany zgodnie ze wzorem ustawowym.

9.4 Jeżeli Klient zamówił produkt przez Serwis Internetowy, Klient ma prawo do otwarcia przesyłki i zbadania produktu w sposób konieczny do zbadania produktu, a w zakresie w jakim produkt został zbadany w stopniu większym niż konieczny celem sprawdzenia jego cech i właściwości, Klient odpowiada względem Sklepu Autobrat za zmniejszenie w ten sposób wartości produktu w stosunku do kwoty podlegającej zwrotowi. Zmniejszenie wartości produktu jest obliczane proporcjonalnie do pierwotnej wartości produktu.

9.5 Co do niektórych produktów nie można wykonać prawa odstąpienia od umowy. W przypadku zamówienia produktów nie podlegających prawu odstąpienia od umowy, fakt ten jest wyraźnie wskazany w Serwisie Internetowym. Niektóre produkty są wyłączone z prawa odstąpienia od umowy, na przykład, produkty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta. Inne produkty wyłączone z prawa odstąpienia od umowy to, przykładowo, produkty z naruszeniem zapieczętowanego opakowania, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, lub produkty, których zapieczętowane opakowanie zostało naruszone przez Klienta, takie jak elementy odzieży osobistej lub przybory toaletowe.

9.6 Po odstąpieniu od umowy, produkt powinien zostać odesłany w ciągu 14 dni od złożenia Sklepowi Autobrat oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Produkt musi zostać wysłany na adres Sklep internetowy Autobrat Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, Szubianki 19, 63-200 Jarocin. Jeżeli Klient zwraca zamówiony produkt, Klient opłaca koszty przesyłki zwrotnej we własnym zakresie. Klient jest odpowiedzialny za stan produktu po jego przyjęciu. Sklep Autobrat zaleca Klientowi odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonego dodatkowym opakowaniem zewnętrznym oraz przesyłką z możliwością śledzenia.

9.7 Sklep Autobrat niezwłocznie wypłaca kwotę zwrotu, bez opłaty za korzystanie ze sposobów płatności i kosztami przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy). Zwrot zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Autobrat oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep Autobrat może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przez Sklep Autobrat zwracanego produktu lub do momentu wykazania przez Klienta, że produkt został odesłany, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Zwrot zostanie dokonany przelewem bankowym, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

10. Rozszerzone prawo do zwrotu (prawo do zwrotu nieużywanego produktu)

Autobrat oferuje Gwarancję Zwrotu Pieniędzy w ciągu 30 dni od daty zakupu. Podlegający zwrotowi produkt należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu i bez śladów użytkowania. Klient jest zobowiązany do okazania ważnego dowodu zakupu jak paragon lub Faktura Vat.

W celu zwrotu produktu Klient może go również odesłać do nas, zobacz więcej na ten temat tutaj. Klient dostarcza produkt do Autobrat na swój koszt. Jeśli Klient zdecyduje się na zakup przesyłki za pośrednictwem naszej strony internetowej, zwracana płatność będzie pomniejszona o koszt zwrotu produktu do Autobrat. Klient jest odpowiedzialny za produkt podczas wysyłki zwrotnej.

11. Gwarancja i rękojmia

11.1 Sklep Autobrat udziela gwarancji na uszkodzenia będące skutkiem wad produktów.

11.2 Produkty oferowane przez sklep Autobrat objęte są co do zasady gwarancją.

11.3 Niektóre produkty objęte są wydłużoną 36-miesięczną gwarancją, a w przypadku zastosowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy. Produkty z wydłużoną gwarancją zostały odpowiednio oznaczone na opakowaniu oraz opisane w Serwisie Internetowym.

11.4 Akumulatory, ładowarki oraz osprzęt do elektronarzędzi mają co do zasady krótszą 6-miesięczną gwarancję.

11.5 Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że odesłanie produktu po skorzystaniu z prawa gwarancji może nastąpić wyłącznie na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11.6 Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, zaleca się by Klient dostarczył wraz z reklamowanym produktem dowód jego zakupu, tj. paragon fiskalny, fakturę VAT, wyciąg z konta bankowego itp. Jeżeli reklamacja została zgłoszona za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego w Serwisie Internetowym a Klient otrzymał numer zwrotny reklamacji, Sklep Autobrat przypisuje elektronicznie reklamację do potwierdzenia zgłoszenia.

11.7 Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek wynikających z wad.

11.8 Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy produkty są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w instrukcji użytkowania.

11.9 Gwarancji nie podlegają uszkodzenia eksploatacyjne produktu wynikające z naturalnego zużycia części i zespołów podczas normalnej pracy, do których należą m.in.: wiertła, tarcze, świece, żarówki, pasy klinowe, filtry, dysze, łożyska, pierścienie tłoka, elementy układu tnącego, noże, frezy itd.

11.10 Kupujący traci gwarancję w przypadku:

  • nie wykonywania lub nieprawidłowego wykonywania konserwacji lub regulacji produktu
  • niewłaściwego przechowywania lub przewożenia produktu dokonywania samodzielnych modyfikacji, napraw lub zmian konstrukcyjnych w produkcie
  • stosowania niewłaściwych części, podzespołów lub akcesoriów.

11.11 Naprawy gwarancyjne są realizowane tylko i wyłącznie we wskazanym przez sklep Autobrat serwisie gwarancyjnym.

11.12 Sklep Autobrat zobowiązuje się do wykonania naprawy w ciągu 21 dni od momentu dostarczenia wadliwego produktu. W przypadku, kiedy zaistnieją przyczyny niezależne od sklepu Autobrat, termin realizacji naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu w uzgodnieniu z Klientem.

11.13 Gwarancja przedłuża się o okres przebywania produktu w naprawie, ale nie biegnie na nowo w przypadku dokonania istotnej naprawy towaru.

11.14 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności produktu z umową ujętych w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta (rękojmia za wady fizyczne i prawne). Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Użytkownik będący konsumentem może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady. Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu. W wyżej wymienionym terminie konsument może, zamiast zaproponowanego usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep Autobrat. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia. Procedura zgłaszania reklamacji opisana jest na stronie Gwarancje i reklamacje produktów.

12. Dane Klienta i Konto Klienta

12.1 Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe w związku z zamówieniem są poprawne i kompletne. Sklep Autobrat, będąc administratorem, przetwarza dane osobowe Klienta podane w związku z zamówieniem. Więcej informacji o sposobach przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sklep Autobrat jest dostępnych w polityce prywatności Autobrat, patrz Polityka Prywatności.

12.2 Klient, który jest przedsiębiorcą, zapewnia, że osoba, która zarejestrowała konto Klienta i każdy inny jego użytkownik jest upoważniony do wykonywania operacji i składania zamówień w imieniu Klienta w Serwisie Internetowym. Klient, który jest przedsiębiorcą, jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane przez jego użytkowników na koncie klienckim pod nazwą użytkownika. Ponadto, Klient, który jest przedsiębiorcą, musi upewnić się, że jego użytkownicy przeczytali i zaakceptowali niniejszy regulamin oraz zapoznali się z polityką prywatności Sklepu Autobrat.

12.3 W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do ujawnienia danych logowania Klienta lub niewłaściwego użycia konta Klienta lub innego naruszenia warunków sklepu, Sklep Autobrat ma prawo zablokować konto Klienta i/lub konto użytkownika. Sklep Autobrat zastrzega sobie prawo do przekazania Klientowi, niezależnie od okoliczności, nowych danych logowania. Jeśli zamówienie jest dokonywane w imieniu innej osoby bez jej zgody, zdarzenie zostanie niezwłocznie zgłoszone odpowiednim instytucjom.

13. Zmiany niniejszych Warunków

Sklep Autobrat zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i zasad niniejszych Warunków wyłącznie w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Sklepu Autobrat lub Serwisu Internetowego, w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Jakakolwiek zmiana Warunków zostanie zamieszczona w Serwisie Internetowym. Zmiany mają zastosowane od czasu ich akceptacji przez Klienta (w odniesieniu do nowych zamówień lub w związku z odwiedzeniem Serwisu Internetowego).

14. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Umowa może być zawarta w języku polskim. Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i, niezależnie od tego co stwierdzono w powyższym akapicie, podlegają jurysdykcji sądów powszechnych.